Všeobecné obchodní podmínky

1.        ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

1.1.
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi firmou
GOLEM-paliva s.r.o., Hornická 787, Habartov, 357 09  /dále
„Prodávající“/ a zákazníkem /dále „Kupující“/, který je odběratelem
pevných paliv  či dalšího sortimentu /dále „Zboží“/. Všeobecné obchodní
podmínky jsou závazné pro obě smluvní strany.

 

1.2.
Vztahy výslovně neupravené těmito podmínkami se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a souvisejícími
předpisy.

 

1.3. Tyto obchodní podmínky se vztahují na i na partnerské subjekty.

 

2.        OBJEDNÁVKA

 

2.1. „Kupující“ realizuje objednávku telefonicky, písemně na adresu elektronické pošty jaroslav.svejkovsky@seznam.cz /dále jen „Email“/, osobně na provozovně či přes internetové stránky /dále jen „WWW stránky“/.

 

2.2.
Při objednávce „Zboží“, které trvale ve větším objemu není skladem a je
potřeba ho zajistit s předstihem, bude „Kupujícímu“ vystavena závazná
objednávka na toto „Zboží“.

 

2.3.
Při objednávce „Zboží“ s rozvozem je stanoven minimální limit pro
přijetí objednávky „Kupujícího“.  Minimální limit  pro přijetí
objednávky je stanoven na 15 q objednaného zbnoží.

 

2.4.
Kupující“ má právo odstoupit od objednávky do jednoho dne před datem
dodání „Zboží“ a to telefonicky, osobně nebo „Emailem“. Pokud tak
neučiní a „Zboží“ dle objednávky nepřevezme, je „Prodávající“ oprávněn
účtovat „Kupujícímu“ dodatečné náklady související s dopravou tam i zpět
a případně další náklady vzniklé nepřevzetím „Zboží“.

 

2.5.
„Prodávající“ má právo stornovat objednávku nebo její části v případě,
že není schopen dodat „Zboží“ v požadovaném termínu, množství a kvalitě.
V takovém případě je „Prodávající“ povinen informovat „Kupujícího“
telefonicky a to ihned po zjištění této skutečnosti.

 

4.        TERMÍNY A ZPŮSOB DODÁNÍ „ZBOŽÍ“

 

4.1. Termín dodání „Zboží“ dohodne „Prodávající“ s „Kupujícím“.

 

4.2.
„Zboží“ je možné dopravit na místo určení vozidlem „Prodávajícího“ či
smluvním partnerem „Prodávajícího“ nebo osobním odběrem „Kupujícího“ na
provozovně „Prodávajícího“.

 

Cena za dopravu vozidlem prodávajícího je účtována následovně:

 

·         doprava
pevných paliv je účtována paušálním poplatkem dle zóny rozvozu. O
rozvozové zóně se zákazník může informovat osobně, telefonicky, případně
emailem.

 

4.3. „Kupující“ je povinen odebrat veškeré „Zboží“, které je uvedeno na objednávce.

 

4.4. Při převzetí „Zboží“ je „Kupující“ povinen mít připravenou finanční hotovost v dostatečné výši.

 

4.5.
Při dopravě vozidlem „Prodávajícího“ nebo jeho smluvním partnerem je
„Kupující“ povinen připravit místo na skládání „Zboží“ následovně:

 

        4.5.1. Zpevněná cesta musí být upravena pro snadný vjezd a výjezd vozidla.

 


4.5.2. V případě závozu pevných paliv pásem je nutné připravit okénko
s rozměry minimálně 40×50 cm a vzdálenost od země
maximálně 80 cm. „Kupující“ je povinen před vykládkou paliv vyklidit
místo pro techniku na transfer „Zboží“ a na „Zboží“ samotné tak, aby
nedošlo k poškození okolních věcí (například vysadit okno do sklepa,
odstranit předměty z prostoru sklápění, atd.). V případě jejich
poškození nese odpovědnost výhradně „Kupující“.

 

 4.6.
Na místě je vykládka zajištěna tak, aby její doba nepřesáhla jednu
hodinu od příjezdu vozidla „Prodávajícího“ či jeho smluvního partnera za
přítomnosti oprávněné osoby „Kupujícího“ k převzetí „Zboží“, jeho
kontrole (množství, druh – sortiment, jakost, stav palet,…) a potvrzení
převzetí „Zboží“ na dodacím listu „Prodávajícího“ popřípadě platbou za
„Zboží“.

 

4.7.
Odpovědnost za škodu u „Kupujícího“ nese „Kupující“, který určuje, na
kterých místech pozemku se smí vozidlo „Prodávajícího“ nebo jeho
smluvního partnera pohybovat a za škody, které vzniknout nedodržením
výše uvedených bodů

 

4.8  V případě
objednání skládání pasovým dopravníkem zákazníkem si firma GOLEM-
paliva s.r.o. vyhrazuje právo zrušit tuto službu v případě
nevyhovujících podmínek pro vykonání této služby.

 

 

5.        CENA „ZBOŽÍ“

 

5.1. Cena „Zboží“ je platná dle aktuálních cen nebo akčních nabídek v den objednání „Zboží“.

 

5.2. Akční nabídka je platná do vyprodání „Zboží“ nebo do data ukončení akce.

 

5.3.
Při požadovaném odložení lhůty dodání „Zboží“ ze strany zákazníka po
uplynutí 1 měsíce, platí aktuální cena, která je platná v den dodání
„Zboží“.

 

5.4. Pokud „Prodávající“ nemůže dodržet smluvenou lhůtu dodání, cena je platná ze dne vystavení objednávky.

 

5.5.
Součástí uvedené ceny „Zboží“ není platba za dopravu. Platba za dopravu
„Zboží“ je účtována samostatně dle platných ceníků dopravy jednotlivých
„Zboží“, viz bod 4.

 

5.6. Platba za pevná paliva je možná pouze při jejich převzetí hotově.

 

 

6.        ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

 

6.1.
„Kupující“ má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
zákoníku právo odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode
dne převzetí „Zboží“ v rozsahu sjednané dodávky (v případě, že
předmětem Kupní smlouvy je několik druhů „Zboží“ nebo dodání několika
částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky „Zboží“).

 

6.2.
Odstoupení od Kupní smlouvy musí být „Prodávajícímu“ prokazatelně
doručeno na adresu nebo „Emailem“. Doručením odstoupení od Kupní smlouvy
učiněného v souladu s tímto článkem se závazky plynoucí z Kupní smlouvy
od počátku ruší.

 

6.3. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být „Prodávajícímu“ odesláno ve lhůtě uvedené v bodě 6.1.

 

6.4.
Uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy musí „Kupující“ učinit
vůči „Prodávajícímu“ formou jednostranného právního jednání, např.
dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo
„Emailem“.

 

6.5.
„Kupující“ je povinen zaslat nebo předat bez zbytečného odkladu
„Prodávajícímu“ nebo jeho smluvnímu partnerovi „Zboží“, které od něho
obdržel, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy.
Místem předání „Zboží“ „Prodávajícímu“ nebo jeho smluvnímu partnerovi se
u volně ložených paliv rozumí ložná plocha automobilu „Prodávajícího“
nebo jeho smluvního partnera. „Prodávající“ ani jeho smluvní partner
není povinen zajistit a realizovat nakládku „Zboží“ na určený dopravní
prostředek.

 

6.6.
Přímé náklady spojené s vrácením „Zboží“ nese „Kupující“, a to i v tom
případě, kdy „Zboží“ nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou
poštovní cestou.

 

6.7. „Kupující“ je povinen vrátit „Zboží“ nepoškozené a neopotřebené a v původním obalu.

 

      8.      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

8.1. Tyto všeobecné podmínky jsou platné od  26.5.2018.

 

8.2. „Prodávající“ si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Odkazy:

 

Reklamační řád

Informace o cookies

Ochrana osobních údajů