Všeobecné obchodní podmínky

1.        ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1.
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi firmou GOLEM-paliva s.r.o., Hornická 787, Habartov, 357 09  /dále „Prodávající“/ a zákazníkem /dále „Kupující“/, který je odběratelem pevných paliv  či dalšího sortimentu /dále „Zboží“/. Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro obě smluvní strany.

 

1.2.
Vztahy výslovně neupravené těmito podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a souvisejícími předpisy.

 

1.3. Tyto obchodní podmínky se vztahují na i na partnerské subjekty.

 

2.        OBJEDNÁVKA

 

2.1. „Kupující“ realizuje objednávku telefonicky, písemně na adresu elektronické pošty jaroslav.svejkovsky@seznam.cz /dále jen „Email“/, osobně na provozovně či přes internetové stránky /dále jen „WWW stránky“/.

 

2.2.
Při objednávce „Zboží“, které trvale ve větším objemu není skladem a je potřeba ho zajistit s předstihem, bude „Kupujícímu“ vystavena závazná objednávka na toto „Zboží“.

 

2.3.
Při objednávce „Zboží“ s rozvozem je stanoven minimální limit pro přijetí objednávky „Kupujícího“.  Minimální limit  pro přijetí objednávky je stanoven na 15 q objednaného zboží.

 

2.4.
Kupující“ má právo odstoupit od objednávky do jednoho dne před datem dodání „Zboží“ a to telefonicky, osobně nebo „Emailem“. Pokud tak neučiní a „Zboží“ dle objednávky nepřevezme, je „Prodávající“ oprávněn účtovat „Kupujícímu“ dodatečné náklady související s dopravou tam i zpět a případně další náklady vzniklé nepřevzetím „Zboží“.

 

2.5.
„Prodávající“ má právo stornovat objednávku nebo její části v případě, že není schopen dodat „Zboží“ v požadovaném termínu, množství a kvalitě. V takovém případě je „Prodávající“ povinen informovat „Kupujícího“ telefonicky a to ihned po zjištění této skutečnosti.

 

4.        TERMÍNY A ZPŮSOB DODÁNÍ „ZBOŽÍ“

 

4.1. Termín dodání „Zboží“ dohodne „Prodávající“ s „Kupujícím“.

 

4.2.
„Zboží“ je možné dopravit na místo určení vozidlem „Prodávajícího“ či smluvním partnerem „Prodávajícího“ nebo osobním odběrem „Kupujícího“ na provozovně „Prodávajícího“.

 

Cena za dopravu vozidlem prodávajícího je účtována následovně:

 

doprava pevných paliv je účtována paušálním poplatkem dle zóny rozvozu. O rozvozové zóně se zákazník může informovat osobně, telefonicky, případně emailem.

 

4.3. „Kupující“ je povinen odebrat veškeré „Zboží“, které je uvedeno na objednávce.

 

4.4. Při převzetí „Zboží“ je „Kupující“ povinen mít připravenou finanční hotovost v dostatečné výši.

 

4.5.
Při dopravě vozidlem „Prodávajícího“ nebo jeho smluvním partnerem je „Kupující“ povinen připravit místo na skládání „Zboží“ následovně:

 

        4.5.1. Zpevněná cesta musí být upravena pro snadný vjezd a výjezd vozidla.

 


4.5.2. V případě závozu pevných paliv pásem je nutné připravit okénko s rozměry minimálně 40×50 cm a vzdálenost od země maximálně 80 cm. „Kupující“ je povinen před vykládkou paliv vyklidit místo pro techniku na transfer „Zboží“ a na „Zboží“ samotné tak, aby nedošlo k poškození okolních věcí (například vysadit okno do sklepa, odstranit předměty z prostoru sklápění, atd.). V případě jejich poškození nese odpovědnost výhradně „Kupující“.

 

 4.6.
Na místě je vykládka zajištěna tak, aby její doba nepřesáhla jednu hodinu od příjezdu vozidla „Prodávajícího“ či jeho smluvního partnera za přítomnosti oprávněné osoby „Kupujícího“ k převzetí „Zboží“, jeho kontrole (množství, druh – sortiment, jakost, stav palet,…) a potvrzení převzetí „Zboží“ na dodacím listu „Prodávajícího“ popřípadě platbou za „Zboží“.

 

4.7.
Odpovědnost za škodu u „Kupujícího“ nese „Kupující“, který určuje, na kterých místech pozemku se smí vozidlo „Prodávajícího“ nebo jeho smluvního partnera pohybovat a za škody, které vzniknout nedodržením výše uvedených bodů

 

4.8  V případě
objednání skládání pasovým dopravníkem zákazníkem si firma GOLEM-paliva s.r.o. vyhrazuje právo zrušit tuto službu v případě nevyhovujících podmínek pro vykonání této služby.

 

5.        CENA „ZBOŽÍ“

 

5.1. Cena „Zboží“ je platná dle aktuálních cen nebo akčních nabídek v den objednání „Zboží“.

 

5.2. Akční nabídka je platná do vyprodání „Zboží“ nebo do data ukončení akce.

 

5.3.
Při požadovaném odložení lhůty dodání „Zboží“ ze strany zákazníka po uplynutí 1 měsíce, platí aktuální cena, která je platná v den dodání „Zboží“.

 

5.4. Pokud „Prodávající“ nemůže dodržet smluvenou lhůtu dodání, cena je platná ze dne vystavení objednávky.

 

5.5.
Součástí uvedené ceny „Zboží“ není platba za dopravu. Platba za dopravu „Zboží“ je účtována samostatně dle platných ceníků dopravy jednotlivých „Zboží“, viz bod 4.

 

5.6. Platba za pevná paliva je možná pouze při jejich převzetí hotově.

 

6.        ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

 

6.1.
„Kupující“ má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí „Zboží“ v rozsahu sjednané dodávky (v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů „Zboží“ nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky „Zboží“).

 

6.2.
Odstoupení od Kupní smlouvy musí být „Prodávajícímu“ prokazatelně doručeno na adresu nebo „Emailem“. Doručením odstoupení od Kupní smlouvy učiněného v souladu s tímto článkem se závazky plynoucí z Kupní smlouvy od počátku ruší.

 

6.3. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být „Prodávajícímu“ odesláno ve lhůtě uvedené v bodě 6.1.

 

6.4.
Uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy musí „Kupující“ učinit vůči „Prodávajícímu“ formou jednostranného právního jednání, např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo „Emailem“.

 

6.5.
„Kupující“ je povinen zaslat nebo předat bez zbytečného odkladu „Prodávajícímu“ nebo jeho smluvnímu partnerovi „Zboží“, které od něho obdržel, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Místem předání „Zboží“ „Prodávajícímu“ nebo jeho smluvnímu partnerovi se u volně ložených paliv rozumí ložná plocha automobilu „Prodávajícího“ nebo jeho smluvního partnera. „Prodávající“ ani jeho smluvní partner není povinen zajistit a realizovat nakládku „Zboží“ na určený dopravní prostředek.

 

6.6.
Přímé náklady spojené s vrácením „Zboží“ nese „Kupující“, a to i v tom případě, kdy „Zboží“ nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

6.7. „Kupující“ je povinen vrátit „Zboží“ nepoškozené a neopotřebené a v původním obalu.

 

      8.      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

8.1. Tyto všeobecné podmínky jsou platné od  26.5.2018.

 

8.2. „Prodávající“ si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Odkazy:

Reklamační řád

Informace o cookies

Ochrana osobních údajů